Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie - Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku

SÚBOR
Dátum: 19.06.2024
Autor: Podduklianske osvetové stredisko
Výberové konanie - Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku

Výberové konanie – vyhlásenie

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4a zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/ka Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • kvalifikačné predpoklady preukáže uchádzač predložením úradne overenej kópie vysokoškolského diplomu, ak nie je možné posúdiť kvalifikačné predpoklady len na základe vysokoškolského diplomu, uchádzač je povinný predložiť aj informáciu o obsahu záverečnej skúšky, osobitné kvalifikačné predpoklady preukáže spôsobom uvedeným v oznámení o výberovom konaní,
 • pracovné skúsenosti vo vedúcej pozícii najmenej 3 roky,
 • odborná prax v oblasti kultúry minimálne 5 rokov.

Iné kritéria a požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť príslušnej legislatívy: zákon č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
 • osobnostné predpoklady,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť,
 • manažérske zručnosti,
 • odbornosť,
 • publikačná činnosť vítaná,
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná.

Ďalšie údaje

 • obsadzovaná pozícia je obmedzená päťročným funkčným obdobím,
 • predpoklady musí uchádzač spĺňať po celý čas výkonu funkcie štatutára.

Zoznam požadovaných dokladov

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
 2. štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do),
 3. úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (doklad o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 5. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na obsadzovanú pozíciu,
 6. čestné vyhlásenie o odbornej praxi,
 7. čestné vyhlásenie o riadiacej praxi,
 8. pre účely preukázania bezúhonností uchádzača požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresa trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov),
 9. návrh koncepcie rozvoja Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,
 10. písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsob uskutočnenia výberového konania

Výberové konanie bude uskutočnené:

 • Ústnou formou – verejné vypočutie, ktorého súčasťou je aj predstavenie návrhu koncepcie rozvoja Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku v rozsahu maximálne 10 minút s možnosťou elektronickej prezentácie
 • Písomnou formou – vypracovanie osobnostného dotazníka za účasti externého psychológa

Forma odmeňovania

V zmysle  zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov – platová trieda 09.

Doručovanie žiadostí

Požadované podklady doručte najneskôr do 10.07.2024 do 15:00 hod. do podateľne  Úradu Prešovského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ „Výberové konanie – riaditeľ Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku“ na adresu:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Za  dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo na pečiatke podateľne vyhlasovateľa výberového konania. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený telefonicky alebo písomne.

Kontaktná osoba (ďalšie informácie)

Mgr. Emília Antolíková, Odbor kultúry Úradu PSK
emilia.antolikova@psk.sk
tel.: 051/7081 751

***

Prešov 19. 06. 2024

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
POS SK - výberové konanie Veľkosť: 178.9 kB Formát: pdf Dátum: 19.6.2024